Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle verbintenissen tussen Home Health Products B.V., gevestigd aan de Van Nelleweg 1, Expeditiegebouw, 3044 BC Rotterdam (Postbus 13313, 3004 HH Rotterdam), KvK nummer 20114483 en BTW nummer NL8132.63.220.B01, hierna te noemen “HHP”, en haar klanten, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HHP een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt, hierna te noemen “Koper”, welke verbintenissen zijn ontstaan hetzij door overeenkomst, hetzij door de wet, tenzij expliciet in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.
 2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor HHP slechts bindend, indien en voor zover deze door HHP schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. HHP en Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.
 5. HHP wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper van de hand.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

 1. Alle door HHP uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij een andere geldigheidsduur nadrukkelijk in het aanbod wordt vermeld.
 2. HHP is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden zaken, zijnde HHP andullatie-apparatuur. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HHP niet.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door het door HHP en Koper ondertekenen van de bestelbon, zijnde de koopovereenkomst.

Artikel 3: Prijzen

De verkoopprijs luidt in euro’s. In de koopovereenkomst wordt de finale prijs vermeld inclusief BTW en inclusief eventuele leveringskosten.

Artikel 4: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door HHP af winkel/magazijn te Sluis. De levering van zaken door HHP vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken aan Koper ter beschikking worden gesteld.
 2. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van levering voor risico van Koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeengekomen levertermijnen zullen nooit als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt. De door HHP opgegeven levertermijnen gelden bij benadering.
 4. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze Koper ter beschikking worden gesteld. Binnen 14 dagen, te rekenen van de dag van bezorging, heeft Koper het recht middels een aangetekend schrijven zonder kosten van de aankoop af te zien. Het is voldoende dat dit schrijven wordt verstuurd vóór het verstrijken van deze termijn. Indien het een verkoop buiten een verkoopruimte dan wel koop op afstand betreft gelden de bepalingen opgenomen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval gemaakte opslag-, verzend- en verpakkingskosten, verschuldigd zal zijn.
 6. Wanneer Koper niet op de afgesproken datum en tijd van de levering aanwezig is, zullen de leveringskosten hiervan worden berekend aan Koper. Indien Koper alsnog zijn gekochte zaken wil laten leveren door HHP, zullen er opnieuw leveringskosten aan Koper in rekening worden gebracht.
 7. HHP behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren. Indien Koper niet aanwezig is ten tijde van de een remboursaflevering wordt, na schriftelijke melding van de Postverzendorganisatie de levering bij het postverzameldepot bewaard, totdat deze door Koper wordt afgehaald. Indien HHP het pakket retour ontvangt doordat Koper de zaken niet heeft afgehaald, komen de gemaakte verzend- en verpakkingskosten voor rekening van Koper.

Artikel 5: Verkoop buiten een verkoopruimte en koop op afstand: bedenktijd, herroepingsrecht

 1. Indien de koopovereenkomst tot stand komt buiten de verkoopruimte van HHP of middels een koop op afstand gelden de additionele bepalingen uit dit artikel, onverminderd eventuele voor koper gunstigere beursvoorwaarden.
 2. Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop koper of een door koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet koper HHP via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. Als koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HHP op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van HHP terug. HHP betaalt koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. HHP mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 6. Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan HHP heeft medegedeeld, aan HHP terug te zenden of te overhandigen. Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van koper. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR 150,-
 8. Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. Koper zal de zaken slechts uitpakken of eenmalig gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaken vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat koper de zaken slechts mag hanteren en inspecteren zoals koper dat in een winkel zou mogen doen. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
 9. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:
 10. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij zaken, digitale inhoud en/of diensten door HHP worden aangeboden aan Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de zaken, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 11. Volgens specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 12. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, waaronder begrepen sporen dan wel vlekken van transpiratie op de zaken, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. HHP zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal HHP het bedrag dat Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 6: Garantie

 1. Onverminderd het wettelijke recht van koper dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden, biedt HHP contractuele garantie onder de navolgende voorwaarden.
 2. HHP garandeert met betrekking tot de door haar verkochte zaken dat deze zaken bij aflevering compleet en in goede conditie zijn.
 3. Op gebreken in de door HHP geleverde zaken, dient Koper binnen 8 dagen, nadat Koper het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, jegens HHP een beroep te doen.
 4. HHP kan er voor kiezen om zaken die een gebrek vertonen pas te vervangen, als de zaken bij HHP geretourneerd zijn
 5. Koper kan slechts vervanging van de zaken vorderen, indien bij aflevering blijkt dat de in lid 1 gegarandeerde situatie niet bereikt is, of indien de zaken een gebrek vertonen.
 6. Indien de in lid 3 genoemde vervanging van toepassing is, verplicht HHP zich binnen 21 dagen nadat Koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 7. HHP verleent Koper een garantietermijn van 2 (twee) jaar vanaf datum van levering van de door Koper gekochte zaken.
 8. De garantie vervalt indien Koper zelf schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt elke handeling dan wel ondeskundig gebruik verstaan waarvan Koper kan weten dat dit schadelijk is voor de gekochte zaak. De garantie vervalt tevens als het veiligheidszegel dat geplaatst is op de toegang tot het binnenwerk van de HHP andullatie-apparatuur verbroken is.
 9. Koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

HHP blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens HHP, met inbegrip van hetgeen Koper in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 3 dagen na leveringsdatum, op een door HHP aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 3 dagen na de leveringsdatum, is Koper van rechtswege in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surseance van betaling door Koper, zullen zijn verplichtingen jegens HHP onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. In geval van betaling via een machtiging tot automatische incasso, blijft bij Koper de betalingsverplichting jegens HHP bestaan totdat de betaling geheel heeft plaatsgevonden, ook als blijkt dat betaling middels de machtiging tot automatische incasso niet plaats kan vinden. Bij een storneren van de betaling zal in elk geval EUR 10,00 als administratiekosten in rekening gebracht worden.
 5. In geval van betaling door Koper middels de zorgfinanciering, zal HHP de gegevens van Koper doorgeven aan de financieringsinstelling. Pas na akkoord van de financieringsinstelling voor de gevraagde financiering en het voldoen door Koper aan alle verplichtingen zoals gesteld door de financieringsinstelling, zal de koopovereenkomst tot stand komen. Koper verplicht zich onverwijld doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst alle gegevens aan te leveren welke voor het beoordelen van de financieringsaanvraag van belang zijn en alle handelingen te verrichten welke door de financieringsinstelling als voorwaarde worden gesteld voor het verkrijgen van de zorgfinanciering. Indien Koper niet de benodigde gegevens aan- levert en haar overige verplichtingen voldoet, voldoet Koper niet aan de opschortende voorwaarde van de koopovereenkomst en zal de koopovereenkomst met Verkoper niet tot stand gekomen zijn.

Artikel 9: Overgang van rechten

Indien HHP jegens Koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt onder bijzondere titel van Koper verkrijgt met uitzondering van de wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garanties.

Artikel 10: Incassokosten

Indien Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper de wettelijk geldende incassokosten verschuldigd met een minimum van EUR 40,–.

Artikel 11: Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

 1. HHP gaat zorgvuldig om met de door Koper verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
 2. Koper geeft door het accepteren van deze koopovereenkomst toestemming aan HHP tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe zaken en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over de zaken die Koper heeft gekocht dan wel over zaken waarvan HHP verwacht dat deze Koper zullen aanspraken op basis van zijn eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare zaken door andere klanten.
 3. Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar Koper.
 4. Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijzigingen of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar Koper. HHP heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.
 5. Indien Koper van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan HHP te laten weten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. In geval van aansprakelijkheid van HHP ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke HHP heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering of het herleveren van de betreffende zaak.
 2. Bij gebreke van rechtsgeldigheid van het bepaalde in lid 1, is HHP alleen aansprakelijk voor de schade tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van HHP wordt uitgekeerd, verhoogd met een eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
 3. HHP is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van de zaken door Koper zelf.
 4. HHP is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan onjuist gebruik, of het niet houden aan de voorgeschreven gebruiksaanwijzing voor de gekochte zaken. HHP is tevens niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan onjuiste voorlichting door derden.
 5. HHP zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door Koper geleden indirecte- en gevolgschade, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.

Artikel 13: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop HHP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HHP niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij HHP daaronder begrepen.
 2. HHP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HHP haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HHP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HHP niet mogelijk is, langer duurt dan 4 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien HHP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14: Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede de door HHP verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. HHP beschikt over een op haar website www.homehealthproducts.nl bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Alle geschillen zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda tenzij de in Nederland geldende consumentenrecht een andere rechter bevoegd acht.
 4. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kamer van Koophandel Breda, nr. 20114483