Gebruiksvoorwaarden website

De volgende contractvoorwaarden bepalen een wettige overeenkomst tussen uzelf en hhp. Door toegang te verkrijgen tot de hhp-website, hem te bekijken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze contractvoorwaarden gelezen hebt en verklaart u ermee akkoord te gaan. U verplicht zich ertoe rekening te houden met de van kracht zijnde wetten en bepalingen, met inbegrip van de wetgeving inzake buitenlandse handel. Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de hhp-website.

De hhp-website kan verwijzingen naar andere eigendomsrechten en informatie over auteursrechten bevatten, die eveneens nageleefd en gevolgd moeten worden. Wij willen u er ook op wijzen dat de informatie op deze website technische onnauwkeurigheden of typefouten kan bevatten.

Hhp behoudt zich het recht voor de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen of te updaten. Dat geldt ook voor de wijzigingen en/of verbeteringen van de producten beschreven op deze website.

Hhp staat niet garant of is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie die door hhp ter beschikking gesteld wordt. De ontvanger draagt het risico bij het gebruik van deze informatie. Hhp staat niet garant of is niet verantwoordelijk voor de eventuele oplossing van problemen betreffende de informatie die door hhp ter beschikking gesteld wordt. Door informatie aan te bieden kent hhp geen gebruiksrechten toe voor patenten, andere intellectuele eigendommen of auteursrechten.

Hhp vraagt geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie via deze website naar hhp te versturen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij elke informatie of elk materiaal dat ons via deze weg bereikt als niet-vertrouwelijk beschouwen. Indien hhp toch vertrouwelijke informatie of materiaal ontvangt, dan kent u hhp het onbeperkte en onherroepelijke recht toe dit te gebruiken, voor te stellen, te wijzigen, te reproduceren, uit te voeren, door te sturen en te verdelen. U gaat er ook mee akkoord dat hhp de vrijheid heeft knowhow, ideeën, technieken of concepten die u toestuurde te gebruiken voor eender welk doel.

Hhp zal uw naam niet bekendmaken of bij publicatie vermelden als inzender van materiaal of informatie, tenzij:

hhp uw instemming krijgt de naam van de afzender te vernoemen, hhp u op voorhand ervan op de hoogte brengt dat materiaal of informatie die ingestuurd werden als bijdrage voor een specifiek deel van deze website onder uw naam zal gepubliceerd worden, of indien wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wereldwijde geldigheid
Informatie en afbeeldingen die de firma hhp op het wereldwijde internet aanbiedt kunnen kruisverwijzingen bevatten of informatie over producten en diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke referenties stellen niet in het vooruitzicht dat hhp deze producten, programma’s of diensten in uw land zal of wil aanbieden.

De verplichtingen van hhp betreffende zijn producten beperken zich zonder uitzondering tot de contractueel bepaalde omvang. Indien u een product van hhp ontvangt via deze website zonder een bijkomend contract af te sluiten, dan verwerft u het product of de dienst ´AS-IS´. Dat betekent dat voor dit artikel geen waarborg of garantie (zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend) bestaat en het gebruik ervan op eigen risico zal geschieden.

Handelsrelaties
Hhp biedt geen garanties, zekerheid of waarborgen voor andere websites waartoe u toegang krijgt via de website van hhp. Indien u toegang krijgt tot een niet-hhp-website, dan is dat een vrije website, en hhp heeft geen controle over de inhoud ervan. Dit geldt ook voor websites die eventueel het hhp-logo bevatten. Bovendien impliceert een link vanuit de hhp-website naar een andere website niet dat we de inhoud ervan ondersteunen of ons daarmee identificeren. Wij beschouwen het als de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de hhp-website zelf te checken of de door hem gebruikte applicaties vrij zijn van wormen, virussen, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard.

Hhp is in geen geval verantwoordelijk tegenover u of derden voor eender welke directe, indirecte, specifieke of andere schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van de hhp-website. Uitgesloten is ook alle verantwoordelijkheid voor ontgane winst, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma’s of andere data in uw informatiesystemen. Dit geldt ook wanneer we uitdrukkelijk gewezen hebben op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Alle informatie wordt door hhp ‘AS-IS’ ter beschikking gesteld. Hhp biedt geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, dat de ter beschikking gestelde informatie een bepaald doel vervult, geschikt is voor commercialisering of rechten op intellectuele eigendom geweld aandoet.

Hhp kan deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde wijzigen door dit document te updaten. Door de hhp-website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met eventuele wijzigingen. In dit opzicht is het aan te bevelen deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

Auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhouden, teksten, afbeeldingen, grafieken en andere werken, alsook hun lay-out en de hiermee geassocieerde code op onze website zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht en andere beschermende rechten.

Alle reproductie, verwerking, verdeling en elke andere vorm van uitbating vereisen een voorafgaandelijke toelating van hhp bv.

Bepaalde inhouden van deze website zijn bovendien onderworpen aan het auteursrecht van derden en worden in het kader van dit aanbod met uitdrukkelijke toelating gebruikt.

 

hhp bv

Opgesteld: April 2015

Contact: [email protected]